+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Ceník

V rámci exekučního řízení je nutné uhradit náhrady vzniklé v souvislosti s jeho vedením, a to včetně DPH ve výši 21 %. Tyto náklady sestávají z odměny soudního exekutora a účelně vynaložených hotových výdajů. Povinnost uhradit náklady exekuce je připsána povinnému. Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhaní nároku, přičemž tyto hradí oprávněnému povinný.

V případě neúspěšné exekuce (zastavení exekuce) hradí náklady exekuce a náklady ostatních účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný (pro tento případ lze předem smluvně sjednat výši účelně vynaložených výdajů).

Odměna exekutora za provedení exekuce

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky
do 3.000.000,- Kč základu 15%

z přebývající částky až do 40.000.000,- Kč základu 10%

z přebývající částky až do 50.000.000,- Kč základu 5%

z přebývající částky až do 250.000.000,- Kč základu 1%

Minimálně však 3.000,- Kč

Částka převyšující 250.000.000,- Kč se pro výpočet odměny exekutora do základu nezapočítává.

Odměna za provedení exekuce vyklizením
Odměna za provedení exekuce vyklizením činí 10.000,- Kč za každou vyklizenou nemovitost.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci
Odměna za provedení exekuce odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2.000,- Kč.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci
Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6.000,- Kč za každou rozdělovanou věc. V případě rozdělení prodejem je základem výtěžek prodeje a výše odměny se řídí procenty, jako by šlo o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů
Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí 6.000,- Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

Náhrada hotových výdajů
Exekutorovi náleží náhrada hotových výdajů v paušální částce 3.500,- Kč. Překročí-li výše hotových výdajů částku 3.500,- Kč, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů v plné výši.

Náhrada za ztrátu času
Náhrada za promeškaný čas činí 50,- Kč za každou započatou čtvrthodinu a náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět.

Náhrada za doručení písemností
Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50,- Kč za doručení jedné písemnosti a náleží exekutorovi tehdy, doručuje-li písemnost v exekučním řízení sám, popřípadě prostřednictvím svých zaměstnanců.


„Náklady exekuce“ jsou upraveny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, jejich konkrétní výše pak vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., v platném znění. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecně závazné právní předpisy, soudní exekutor není oprávněn tyto náklady zvyšovat ani snižovat.