+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Pro oprávněné

Exekutor postupuje při výkonu své činnosti nezávisle, přičemž je vázán platnými právními předpisy a rozhodnutím soudu. Na činnost soudního exekutora dohlíží ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu exekuce disponuje vykonavatel rozsáhlými pravomocemi, které mu umožňují získávat informace o povinných a jejich majetku (Centrální evidence obyvatel či katastr nemovitostí, dotazy na banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, pojišťovny, registr vozidel, Policii České republiky, zdravotní pojišťovny, soudy a jiné orgány státní správy a samosprávy). Soudní exekutor provádí exekuci způsoby uvedenými v exekučním řádu, přičemž způsob provedení exekuce určí soudní exekutor (exekuci je možné provádět více způsoby a to postupně nebo najednou). Výčet způsobů provedení exekuce je uveden v § 59 zák. č. 120/2001 Sb.

Možné způsoby provedení exekuce:

 • postih mzdy nebo jiného příjmu povinného, nebo manžela povinného
 • v přikázání pohledávky (např. bankovního účtu) povinného, nebo manžela povinného
 • prodejem domu, pozemků a jiných nemovitostí povinného, nebo manžela povinného
 • v nucené správě nemovitosti dlužníka
 • ve zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech dlužníka
 • prodejem automobilů, jakož i vybavení domácnosti dlužníka
 • postihem obchodního podílu, akcií nebo členských práv v bytovém družstvu
 • prodejem jeho podniku
 • v pozastavení řidičského oprávnění dlužníka
 • anebo zajištěním splnění jiné povinnosti, nejčastěji vyklizením bytu neoprávněně užívaného dlužníkem.

Nevíte-li si rady, exekuční návrh pro Vás rádi připravíme. Neváhejte nás za tímto účelem kontaktovat. Náklady za sepsání návrhu budou vymáhány po povinném v rámci exekuce.

Listiny, které je třeba předložit exekutorovi
 1. exekuční návrh (v případě písemné podoby, ve dvou stejnopisech)
 2. originál nebo ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti
 3. plnou moc, pokud je návrh podáván v zastoupení
 4. listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky, došlo-li ke změně v osobě věřitele, nebo dlužníka.

Exekuce může být nařízena jedině na základě Vašeho návrhu. Exekuční návrh se podává k exekutorovi. K návrhu je třeba připojit originál nebo ověřenou kopii listiny, která potvrzuje existenci Vaší pohledávky. Návrh lze doručit exekutorovi poštou nebo v elektronické podobě. Návrh doručený prostřednictvím e-mailu musí být ověřen elektronickým podpisem, jinak je jej třeba doplnit do 3 dnů písemným podáním shodného znění. Vždy můžete svůj návrh doručit osobně do sídla našeho úřadu. Bude-li návrh obsahovat nějaké vady, vysvětlíme Vám, jak je odstranit.

Exekučním titulem se rozumí
 • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy
 • vykonatelné rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

(Upozornění: Exekuci nelze provést na základě např. směnky, uznání dluhu sepsaného mezi dlužníkem a věřitelem, nezaplacené faktury apod.)