+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Pro povinné

Průběh exekuce

Od okamžiku doručení vyrozumění o zahájení exekuce, postupujte dle pokynů obsažených ve  výzvě ke splnění povinnosti.

Uhraďte dlužnou částku na bankovní účet uvedený v oznámení. Zaplatíte-li ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce, bude Vám poskytnuta zákonná sleva na odměně exekutora ve výši 50 %.

Nejste-li schopni uhradit tuto částku v uvedené lhůtě, neprodleně kontaktujte exekutorský úřad s návrhem splátkového kalendáře. Při kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte spisovou značku (098 EX pořadové číslo/rok). Dále sdělte celé Vaše jméno, doručovací adresu, telefonní kontakt, případně ID Vaší datové schránky či e-mailovou adresu.

Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem!!! Toto se vztahuje na nemovitosti a majetek patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým byste porušili tuto povinnost, je v souladu s ustanovením § 44a odst. 1 exekučního řádu neplatný.

Pakliže jste v prodlení s plněním splátkového kalendáře, kontaktujte exekutorský úřad!!!

Předejdete tím nepříjemnostem, častokrát spojených se zajištěním vstupu do Vašeho bydliště za účelem provedení soupisu movitých věcí.

Uhrazením dlužné částky, za předpokladu, že příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyl právní moci, je exekuce bez dalšího skončena. Účinky vydaných exekučních příkazů tímto zanikají. Exekutor oznámí skončení exekuce všem dotčeným subjektům.

Informace k platbám

Platbu lze provést:

 1. osobně na pokladně v sídle Exekutorského úřadu Praha 9;
 2. převodem nebo osobním vkladem na účet UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  číslo účtu – 1002444654/2700;
 3. poštovní poukázkou (složenkou typu A).

Jak správně platbu označit: číslem bankovního účtu (a to i v případě platby poštovní poukázkou), variabilním symbolem, který je složen z roku uvedeného čtyřmi číslicemi a pořadového čísla Vašeho spisu (příklad variabilního symbolu: sp. zn. 098 EX 00437/12 = variabilní symbol 201200437) Pokud jsou předmětem pohledávky oprávněného i úroky běžící do zaplacení, mění se výše vymáhaného plnění každým dnem. Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat exekutorský úřad za účelem přesného vyčíslení exekučně vymáhané částky ke dni úhrady dluhu.

Jak nás kontaktovat

1) Telefonicky na telefonním čísle +420 246 035 760. Při telefonickém kontaktu je vždy nutné uvést své celé jméno a spisovou značku exekuce. Všechny telefonické hovory jsou nahrávány a tyto záznamy mohou být v případě potřeby předány orgánům činných v trestním řízení.
2) Elektronicky na emailové adrese podatelna@ep9.cz. V předmětu zprávy uvádějte spisovou značku exekučního řízení.
3) V úředních hodinách nás též můžete navštívit na adrese úřadu. Při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržujte, prosím, následující pokyny:

 • sdělte spisovou značku Vaší exekuce
 • v případě osobní návštěvy předložte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo pas)
 • jasně formulujte svůj požadavek, který žádáte projednat
 • pokud Vám prozatím nebyly doručeny žádné dokumenty, požádejte o jejich doručení a sdělte existující poštovní adresu, na kterou je možno Vám v případě potřeby doručit písemnosti.
 • žádat o uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí není možné. Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat a uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s povinností stanovenou právními předpisy.
 • prominutí dluhu nebo jeho části je
  výhradně v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora či zaměstnanců exekutorského úřadu. Z tohoto důvodů nelze žádat o prominutí dluhu nebo jeho části u Exekutorského úřadu pro Prahu 9.
 • nedomáhejte se, prosím, kontaktu se soudním exekutorem JUDr. Milanem Usnulem, ten konkrétní exekuce neřeší a pověřil tím své zaměstnance. Ti Vám ochotně předají informace, které potřebujete.

Žádáme účastníky, aby při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržovali zásady zdvořilého a slušného jednání. Osoby, které se budou chovat hrubě nebo urážlivě, budou okamžitě vykázány z prostor exekutorského úřadu, a to i za asistence Policie ČR. Exekutor je úřední osobou a osoby ohrožující výkon jeho pravomoci mohou být stíhány za trestný čin „Násilí proti úřední osobě“ podle § 325 a § 326 trestního zákona.