+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Předpisy upravující exekuční řízení

Kromě provádění samotného výkonu rozhodnutí přiznává zákon o soudních exekutorech a provádění exekucí č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) soudním exekutorům oprávnění vykonávat i další činnosti:

  • Exekuce
  • Exekutorské zápisy
  • Úschovy
  • Dražby (exekuční a dobrovolné)
  • Právní pomoc po vydání exekučního titulu
  • Protokol o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
  • Zajištění a správa majetku v trestním řízení

Exekuce

Naší hlavní činností je provádění exekucí na celém území ČR. Exekuce provádíme od počátku zavedení tohoto institutu do českého práva v roce 2001. Oprávnění (věřitelé) se na nás mohou obrátit se svým exekučním titulem a náš úřad zajistí vše potřebné včetně vyhotovení návrhu na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora, na jehož základě příslušný soud zahájí exekuční řízení. V tomto řízení vyhledáme majetek dlužníka a použijeme jej k uspokojení vaší pohledávky.

Exekutorské zápisy

Exekutorský zápis je veřejnou listinou. To zjednodušeně znamená, že skutečnosti v exekutorském zápisu jsou považovány za pravdivé, pokud není prokázán opak. Exekutor může v zápisu osvědčit skutkový stav, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, nebo skutkový děj, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení, nebo dohodu stran, v níž se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu. Nejvíce užívaná je možnost zápisu o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka. V exekutorském zápisu může podle zákona tento dlužník dát svolení k vykonatelnosti předmětného zápisu. Tím se tento zápis stane vykonatelným exekučním titulem rovnocenným např. s rozhodnutím soudu. Tento postup je oproti soudnímu řízení výhodný pro svou rychlost a nižší náklady. Sepsáním exekutorského zápisu získáte listinu představující exekuční titul, na jehož základě je možné nařídit exekuci, pokud dlužník včas a řádně nesplní svou povinnost. Máte-li zájem o sepsání exekutorského zápisu, kontaktujte nás.

Úschovy

Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

Dražby

Exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.

Právní pomoc

Soudní exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc v exekučním řízení. Například vyhotovujeme návrhy na nařízení exekuce. Věřiteli stačí dodat našemu úřadu svůj exekuční titul.